portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Krškany
Nitriansky kraj, okres Levice
zverejnené dokumenty: 3104
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2013097
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-473,21 EUR
15.05.2013
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemnéo plynu - KD-preplatok
2012092
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-453,81 EUR
13.06.2012
Predmet: Vyúčtovanie dodávky plynu 19.04.2011-18.04.2012 OcÚ
2013018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-334,60 EUR
07.02.2013
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za obdobie 19.04.2012-31.12.2012 MŠ
2012199
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-87,63 EUR
19.09.2012
Predmet: Dodanie tovaru a služieb
2012200
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-74,77 EUR
19.09.2012
Predmet: Dodanie tovaru a služieb - VO - preplatok 01.01.2012-09.08.2012
1
dodatok
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
37961209
0,00 EUR
10.05.2013
Predmet: Dodatok k dohode č. 10/§50j/VAOTP/2013 zo dňa 25.03.2013 o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2013112
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
0,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Faktúra za vodné a stočné - cintorín VK
2014002
oznam
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
37961209
0,00 EUR
30.04.2014
Predmet: Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľníckej činnosti, uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 4., resp. bod 5 Zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
2014009
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
18.07.2014
Predmet: Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu - OcÚ
2014010
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
18.07.2014
Predmet: Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu MŠ
2015-02-14
oznam
DataCentrum elektronizácia územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
45736359
0,00 EUR
25.01.2016
Predmet: Zmluva o pripojení k Informačnému systému-Dátové centrum obcí a miest
2016-2-02
zmluva
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
0,00 EUR
09.03.2016
Predmet: Dodatok č. 3 k zmluve č. 100 0013 o zbere, vývoze a zneškodnení odpadu zo dňa 31.12.2007
2016-02-02
zmluva
ENVI-PAK, a.s.
35858010
0,00 EUR
18.04.2016
Predmet: Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy č. SHZ1213201513 podľa § 289 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov
2016-02-03
zmluva
ENVI-PAK, a.s.
35858010
0,00 EUR
18.04.2016
Predmet: Zmluva č. SZH1213201513 uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov .....
2016-02-07
zmluva
ARPA-finance s.r.o.
47734281
0,00 EUR
02.06.2016
Predmet: Zmluva o vzájomnej spolupráci
2018-01-08
zmluva
Spoločný obecný úrad, Ing. Žaneta Vargová-prednosta
0,00 EUR
25.05.2018
Predmet: Zmluva o určení zodpovednej osoby uzatvorená v zmysle § 44 ods. 7 zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
2019-01-01
zmluva
Waste transport, s.r.o.
36046221
0,00 EUR
01.02.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti životného prostredia č. 110 100 62
2019-01-10
zmluva
Západoslovenská distribučná, a.s.
36361518
0,00 EUR
15.08.2019
Predmet: Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby
1
dodatok
Mgr. Ivan Valach
0,00 EUR
18.09.2019
Predmet: Kúpna zmluva - pozemok parc. č. 214/3-vodná plocha, výmera 39 m2, kat. úz. Veľké Krškany -Správne uvedené vlastníctvo predávajúceho
2019-01-14
zmluva
Prima banka Slovensko a.s.
31575951
0,00 EUR
07.10.2019
Predmet: Zmluva o bežnom účte
« naspäť 1234... 156 ďalej »