portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Krškany
Nitriansky kraj, okres Levice
zverejnené dokumenty: 2853
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1
dodatok
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
37961209
0,00 EUR
10.05.2013
Predmet: Dodatok k dohode č. 10/§50j/VAOTP/2013 zo dňa 25.03.2013 o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1
dodatok
Ing. Jozef Adamkovič
30887232
500,00 EUR
13.11.2014
Predmet: Priebežný audit za 1. polrok 2014
1
dodatok
Ing. arch. Anna Pernecká-Architektonický ateliér BP
22692428
492,00 EUR
25.01.2016
Predmet: Zapracovanie rozšírenia rozsahu riešenia do dokumentácie
1
dodatok
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,00 EUR
17.05.2016
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb-balík služieb - balík Biznis linka L
1
dodatok
Ing. Jozef Adamkovič
30887232
500,00 EUR
11.11.2016
Predmet: Predaudit /priebežný audiť/ vedeného účtovníctva k 30.09.2016 podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
1
dodatok
DataCentrum elektronizácia územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
45736359
1,00 EUR
11.11.2016
Predmet: Príspevok na činnosť správcu IS DCOM prostredníctvom mimoriadneho príspevku do ZMOS.
1
dodatok
Ing. Jozef Adamkovič
30887232
500,00 EUR
07.11.2017
Predmet: Predaudit-priebežný audit
1
dodatok
Bc. Jana Magdolenová
46680241
60,00 EUR
05.06.2018
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti "civilnej ochrany"
1
dodatok
Ing. Jozef Adamkovič
30887232
600,00 EUR
24.10.2018
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve zo dňa 17.5.2018 o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
1
dodatok
Mgr. Ivan Valach
0,00 EUR
18.09.2019
Predmet: Kúpna zmluva - pozemok parc. č. 214/3-vodná plocha, výmera 39 m2, kat. úz. Veľké Krškany -Správne uvedené vlastníctvo predávajúceho
1
dodatok
Dávid Karafa
0,00 EUR
11.10.2019
Predmet: Kúpna zmluva - parc. č. 78/5 - zastavané plochy a nádvoria, výmera 38 m2, kat. úz. Malé Krškany-Správne uvedené vlastníctvo predávajúceho
2
dodatok
Ing. arch. Anna Pernecká-Architektonický ateliér BP
22692428
139,30 EUR
18.04.2016
Predmet: Vyhotovenie naviacplánov pre prerokovanie rozšíreného rozsahu riešenia ZaD 1, účasť na opätovnom prerokovaní rozšíreného rozsahu riešenia ZaD 1, zapracovanie rozšírenia rozsahu riešenia ZaD 1 do upraveného návrhu pre posúdenie podľa § 25 Stavebného zákona
2
dodatok
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
45,00 EUR
26.01.2018
Predmet: Úprava a doplnenie niektorých ustanovení zmluvy
2
dodatok
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,00 EUR
26.01.2018
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb-balík služieb
201245
faktúra
Mäso-údeniny Róbert Šiko
34477632
12,17 EUR
23.04.2012
Predmet: Mäso a mäsové výrobky MŠ
201301
faktúra
Platiť sa oplatí s.r.o.
0045684618
18,00 EUR
09.07.2013
Predmet: Hlásenie v miestnom rozhlase
201302
faktúra
Obvodný úrad Levice, Odbor CO a KR
40,20 EUR
09.07.2013
Predmet: Refundačná faktúra - Vyplatenie odmeny skladníčke materiálu CO za I. polrok 2013
212130
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
3,79 EUR
15.06.2012
Predmet: Faktúra za vodné a stočné - cintorín VK
2011001
faktúra
ELIM Levice, s.r.o.
44180730
438,79 EUR
08.02.2011
Predmet: Servis na plynových kachliach
2011001
objednávka
Peter Seneši S-COM
35045329
10.02.2011
Predmet: Inštalácia a montáž internetovej siete WIMAX
« naspäť 1234... 143 ďalej »