portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Rovensko
Trnavský kraj, okres Senica
zverejnené dokumenty: 2276
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0000
zmluva
Prídavka Ivan
41945981
45,00 EUR
02.02.2015
Predmet: Zmluva o zabezpečení činností civilnej ochrany a služieb technika požiarnej ochrany, bezpečno technickej služby, pracovnej zdravotnej služby
0000
zmluva
UPSVaR Senica
0,00 EUR
02.02.2015
Predmet: Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľníckej činnosti, uzatvorená podľa §12 ods. 3 písm. b) bod 4.,resp. bod 5 Zákona č. 417/213 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
KZ
zmluva
ZENYRA s.r.o.
46195076
426 990,00 EUR
18.04.2015
Predmet: Kúpna zmluva uzatvorená podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a zákona č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka medzi zmluvnými stranami ZENYRA s.r.o. a Obec Rovensko
0
zmluva
P4U, s.r.o.
46391100
999,00 EUR
06.05.2015
Predmet: Zmluva o spolupráci
NZ
zmluva
ZENYRA s.r.o.
46195076
837,42 EUR
25.05.2015
Predmet: Nájomná zmluva uzatvorená podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami: Prenajímateľ: ZENYRA s.r.o. a Nájomca: Obec Rovensko
Rámcova dohoda
zmluva
P4U s.r.o.
46 391 100
0,00 EUR
14.07.2015
Predmet: Rámcová dohoda o poskytovaní poradenských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka a § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Kúpna zmluva
zmluva
Stanislav Kalamen
339,00 EUR
03.08.2015
Predmet: Kúpna zmluva o predaji nehnuteľnosti v k.ú. Rovensko
Rámcová dohoda
zmluva
Terratrix s.r.o.
46971467
19 800,00 EUR
10.09.2015
Predmet: Rámcová dohoda o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania uzavretá podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka a § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. ov verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zmluva o poskytovaní služieb
zmluva
Delphia s.r.o.
44505736
1 104,00 EUR
21.10.2015
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb, Vypracovanie energetického auditu uzavretá podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka a § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zmluva o dielo
zmluva
MEDIPROJEKT, spol. s r.o.
30998441
4 950,00 EUR
09.10.2015
Predmet: Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie
Zmluva o poskytovaní služieb
zmluva
PVP projekt, s.r.o.
45414980
6 936,00 EUR
20.11.2015
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb na komplexné architektonické a projekčné služby - Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie pre projekt Zvýšenie energetickej efektívnosti obecných budov uzavretá podľa § 269 ods.2 a nasl. Obchodného zákonníka a § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb
zmluva
PROTEUS, s.r.o.
45373680
1 000,00 EUR
02.12.2015
Predmet: Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2. a násl. Z. č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v aktuálnom znení
Kúpna zmluva
zmluva
Marcel Václavek, Anna Václavková
10,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 588 a nasl. zákona číslo 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami Predávajúci: Obec Rovensko Kupujúci Marcel Václavek a Anna Václavková
Zmluva o dielo
zmluva
Róbert Byer - stavebná a obchodná činnosť
34475109
25 004,77 EUR
21.12.2015
Predmet: Zmluva o dielo podľa ustanovení § 536 a nasledujúcich Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Nájomná zmluva
zmluva
Perička Stanislav + viď v poznámke
366,57 EUR
02.02.2016
Predmet: Nájomná zmluva uzatvorená podľa § 663 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
Kúpna zmluva o prevode nehnuteľností
zmluva
Branislav Ňukovič
3 512,00 EUR
26.02.2016
Predmet: Kúpna zmluva o prevode nehnuteľností podľa § 588 nasl. zákona č. 40/1694 Zb. v platnom znení (Občiansky zákonník)
Dôvera
zmluva
Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.
35942436
0,00 EUR
15.04.2016
Predmet: Dôvera z.p. - Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
Zmluva o diele
zmluva
PhDr. Peter Brezina
405,00 EUR
20.05.2016
Predmet: Zmluva o diele uzatvorená podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník")
Zmluva o združenej dodávke (ČEZ)
zmluva
ČEZ Slovensko, s.r.o.
36797332
0,00 EUR
14.11.2016
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny zo sietí NN odberateľovi mimo domácnosť
Dodatok k Zmluve
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,00 EUR
15.11.2016
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
« naspäť 1234... 114 ďalej »