portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Slovany
Žilinský kraj, okres Martin
zverejnené dokumenty: 72
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Zmluva o úvere č. 904/CC/18
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a. s
00151653
45 000,00 EUR
18.12.2018
Predmet: Predmetom tejto Úverovej zmluvy je poskytnutie Úveru Bankou Dlžníkovi v sume, mene a za podmienok dohodnutých v tejto Úverovej zmluve, a to až do výšky Úverového rámca. Dlžník je povinný za podmienok dohodnutých v Úverovej zmluve splatiť poskytnutý Úver, platiť Príslušenstvo a Poplatky a plniť ďalšie podmienky dohodnuté v Úverovej zmluve.
Zmluva o účte Komunal
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a. s.
00151653
0,00 EUR
18.12.2018
Predmet: Predmetom Zmluvy je poskytnutie Účtu Komunál v kombinácii nasledujúcich Bankových produktov: 1. vedenie Účtu číslo SK43 0900 000 0051 5153 1004 Bankou pre Klienta 2. poskytnutie Elektronických služieb k Účtu za podmienok a v rozsahu dohodnutom medzi Bankou a Klientom v EB zmluve 3. vydanie Platobnej karty k Účtu pre Klienta
Zmluva o poskytnutí grantu č. 19045
zmluva
Nadácia Kia Motors Slovakia
42349826
1 066,00 EUR
20.05.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí grantu
Zmluva o Elektronickej službe Business24
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a. s.
00151653
0,00 EUR
18.12.2018
Predmet: Predmetom Zmluvy je zriadenie Elektronickej služby Business24 a jej používanie Klientom za podmienok a spôsobom dohodnutým v Zmluve
Zmluva č. 37329
oznam
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
0017747
3 000,00 EUR
19.07.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva č. 191154
zmluva
Peter Šichta Tipnet
44240979
0,00 EUR
06.02.2019
Predmet: Zmluva o internetovom pripojení
Z311071V276
zmluva
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
30416094
6 000,00 EUR
29.08.2019
Predmet: ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
V3/2018/T/5
zmluva
Žilinský samosprávny kraj
37 808 427
1 512,00 EUR
14.08.2018
Predmet: ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE
V3/2017/T/104
oznam
Žilinsky samosprávny kraj
37808427
1 500,00 EUR
19.07.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z vlastných príjmov ŽSK
PHZ-OPK1-2018-000730-003
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
00151866
30 000,00 EUR
22.08.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
FF 604-19-005
oznam
CBC Slovakia s.r.o.
44773293
50,78 EUR
06.03.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí technického zariadenia na rozmnožovacie služby a o servisnej činnosti
Dohoda č. 17/23/010/26
oznam
ÚPSVaR Martin
30794536
0,00 EUR
20.11.2017
Predmet: Predmetom uzatvorenia tejto dohody je aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe.
9/2019
oznam
Obec Kláštor pod Znievom
00316733
0,80 EUR
26.06.2019
Predmet: Odvádzanie a čistenie odpadových vôd z nehnuteľnosti producenta
9/2017
oznam
Milan Mišura
800,00 EUR
15.05.2017
Predmet: Kúpna zmluva na zásahové obleky
8/2017
zmluva
Albín Latko
55,00 EUR
24.03.2017
Predmet: Kúpna zmluva na knižné vydania
7/2017
zmluva
eGov Systems spol s r. o.
35827521
60,00 EUR
17.03.2017
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
6/§50j/NS/2017/NP PZ VAOTP-2/MT
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
30794536
5 654,76 EUR
29.03.2017
Predmet: Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
6/2019
zmluva
THETIS, s.r.o.
36761460
1 351,35 EUR
12.03.2019
Predmet: Kúpna zmluva uzavretá v zmysle ustanovenia § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
6/2017
zmluva
TENDERnet, s.r.o.
50139088
150,00 EUR
17.03.2017
Predmet: Licenčná zmluva
614/CC/19-ZZ1
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a. s.
00151653
93 457,82 EUR
14.08.2019
Predmet: Záložná zmluva
« naspäť 123 4 ďalej »