zmluvy.eGov.sk
Obec Lužianky, Rastislavova 266, 95141 Lužianky
kód obce 580899, IČO 34003517

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 5/2012
Zmluva bola zverejnená: 18.06.2012 / 12:12:18,
nadobudla účinnosť: 19.06.2012
Predmet Dodatok k zmluve o zriadení vecného bremena
Partner Hinca Miroslav
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 18.06.2012
Platnosť od 18.06.2012
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 233889162f0
Jozef Bojda
starosta obce