zmluvy.eGov.sk
Organizácia MsVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o., Komárňanská 69, 94701 Hurbanovo
kód obce , IČO 36561193

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 6/2015
Zmluva bola zverejnená: 30.03.2017 / 09:09:00,
nadobudla účinnosť: 31.03.2017
Predmet Dodatok č. 8 k nájomnej zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku uzatvorenej dňa 29. 6. 2005
Partner Obec Bajč
Cena 6000.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 18.12.2015
Platnosť od 01.01.2015
Platnosť do 31.12.2016
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 48bd48c1460
Ing. Ján Bahorec
konateľ organizácie