zmluvy.eGov.sk
Organizácia MsVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o., Komárňanská 69, 94701 Hurbanovo
kód obce , IČO 36561193

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 1/2016
Zmluva bola zverejnená: 30.03.2017 / 09:09:22,
nadobudla účinnosť: 31.03.2017
Predmet DODATOK č. 13 k nájomnej zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku uzatvorenej dňa 29.6.2005
Partner Mesto Hurbanovo
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 10.11.2016
Platnosť od 01.01.2016
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 48bd5e8c8f0
Ing. Ján Bahorec
konateľ organizácie