zmluvy.eGov.sk
Obec Sokolce, Sokolce, Hlavná 63, 946 17 Sokolce
kód obce 501344, IČO 00306665

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 2/2017
Zmluva bola zverejnená: 28.06.2017 / 11:11:59,
nadobudla účinnosť: 29.06.2017
Predmet Zmluva o spolupráci
Partner Tóth Dávid
Cena 200.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 19.06.2017
Platnosť od 24.06.2017
Platnosť do 25.06.2017
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 4ad9efb58a0
Ing. András Bartal
starosta obce