zmluvy.eGov.sk
Obec Sokolce, Sokolce, Hlavná 63, 946 17 Sokolce
kód obce 501344, IČO 00306665

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 172/2017
Zmluva bola zverejnená: 04.07.2017 / 12:12:53,
nadobudla účinnosť: 05.07.2017
Predmet Zmluva č. 84/2017 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN č. 2/2014 v znení neskoršej zmeny
Partner Nitriansky samosprávny kraj, IČO: 37861298, Rázusova 2A, Nitra, 94901
Cena 880.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 23.06.2017
Platnosť od 23.06.2017
Platnosť do 12.12.2017
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 4af845aad10
Ing. András Bartal
starosta obce