zmluvy.eGov.sk
Obec Sokolce, Sokolce, Hlavná 63, 946 17 Sokolce
kód obce 501344, IČO 00306665

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 171/2017
Zmluva bola zverejnená: 07.07.2017 / 14:02:42,
nadobudla účinnosť: 08.07.2017
Predmet Zmluva o nájme bytu
Partner Kurthyová Brenda a Soós Krisztián, Sokolce 365, Pataš, Hlavná 253, Sokolce, 94617
Cena 135.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 30.06.2017
Platnosť od 01.07.2017
Platnosť do 30.07.2020
Druh zmluvy iná
Periodicita mesačne
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 4b05120b5a0
Ing. András Bartal
starosta obce