zmluvy.eGov.sk
Obec Sokolce, Sokolce, Hlavná 63, 946 17 Sokolce
kód obce 501344, IČO 00306665

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 191/2017
Zmluva bola zverejnená: 20.07.2017 / 16:04:09,
nadobudla účinnosť: 21.07.2017
Predmet Zmluva o dielo č. 0107/2017
Partner TONEX Komárno s.r.o., IČO: 50708830, Dunajské nábrežie č. 4726, Komárno, 94501
Cena 174721.70 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 20.07.2017
Platnosť od 20.07.2017
Platnosť do 31.10.2017
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 4b48f331620
Ing. András Bartal
starosta obce