zmluvy.eGov.sk
Obec Sokolce, Sokolce, Hlavná 63, 946 17 Sokolce
kód obce 501344, IČO 00306665

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 198/2017
Zmluva bola zverejnená: 27.07.2017 / 12:12:02,
nadobudla účinnosť: 28.07.2017
Predmet Zmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov
Partner Obec Okoličná na/o a Obec Zlatná na/O, IČO: 00306622, Hlavná 68, Okoličná na Ostrove, 94613
Cena 4520.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 26.07.2017
Platnosť od 26.07.2017
Platnosť do 31.08.2017
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 4b72e469340
Ing. András Bartal
starosta obce