zmluvy.eGov.sk
Obec Sokolce, Sokolce, Hlavná 63, 946 17 Sokolce
kód obce 501344, IČO 00306665

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 205/2017
Zmluva bola zverejnená: 02.08.2017 / 11:11:06,
nadobudla účinnosť: 03.08.2017
Predmet Zmluva o dielo
Partner Festivitas eventum, s.r.o., IČO: 50150022, č. 196, Moča, 94637
Cena 4520.00 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 28.07.2017
Platnosť od 28.07.2017
Platnosť do 01.08.2017
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 4b8ac948920
Ing. András Bartal
starosta obce