zmluvy.eGov.sk
Obec Svätý Peter, Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter
kód obce 501115, IČO 00306436

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 20170707
Zmluva bola zverejnená: 08.08.2017 / 08:08:21,
nadobudla účinnosť: 09.08.2017
Predmet Kúpna zmluva
Partner Viliam Szórád, Školská 16/A, Svätý Peter, 946 57
Cena 446.50 EUR (DPH sa neuplatňuje)
Dátum podpisu 07.07.2017
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Viaže sa k nehnuteľnosti / nehnuteľnostiam vedenej na LV 5434 v k.ú. Svätý Peter, parc. č. "C" 6850 vo výmere 1893 m2, druh pozemku vinica. v podielovom spoluvlastníctve obce Svätý Peter v podiele 893/1893.
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva má tieto dodatky:
Dodatok č. 1
Dodatok bol zverejnený: 10.10.2017 / 07:07:11,
nadobudol účinnosť: 11.10.2017
Predmet Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 07.07.2017
Partner Viliam Szórád, Školská 16/A, Svätý Peter, 946 57
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum zverejnenia 10.10.2017
Dátum účinnosti 11.10.2017
Dátum podpisu 09.10.2017
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Periodicita jednorázovo
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 4b9e4f64a20
Ing. Jozef Jobbágy
starosta obce