zmluvy.eGov.sk
Obec Sokolce, Sokolce, Hlavná 63, 946 17 Sokolce
kód obce 501344, IČO 00306665

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 2/2017
Zmluva bola zverejnená: 17.08.2017 / 15:03:45,
nadobudla účinnosť: 18.08.2017
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
Partner Dobrovoľný hasičský zbor, IČO: 1774742215, Hlavná 63, Sokolce, 94617
Cena 2000.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 04.04.2017
Platnosť od 04.04.2017
Platnosť do 31.12.2017
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 4bce5a85390
Ing. András Bartal
starosta obce