zmluvy.eGov.sk
Obec Sokolce, Sokolce, Hlavná 63, 946 17 Sokolce
kód obce 501344, IČO 00306665

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 2017/225
Zmluva bola zverejnená: 30.08.2017 / 09:09:13,
nadobudla účinnosť: 31.08.2017
Predmet Zmluva o bežnom účte
Partner Prima banka Slovensko a.s., IČO: 31575951, Hodžova 11, Žilina, 01011
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 28.08.2017
Platnosť od 28.08.2017
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 4bfafde2680
Ing. András Bartal
starosta obce