zmluvy.eGov.sk
Obec Sokolce, Sokolce, Hlavná 63, 946 17 Sokolce
kód obce 501344, IČO 00306665

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 2017/228
Zmluva bola zverejnená: 30.08.2017 / 10:10:05,
nadobudla účinnosť: 31.08.2017
Predmet Zmluva č. 12359508U02
Partner Environmentály fond, IČO: 30796491, Martinská 49, Bratislava, 82105
Cena 150000.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 22.08.2017
Platnosť od 22.08.2017
Platnosť do 31.12.2017
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 4bfb3800800
Ing. András Bartal
starosta obce