zmluvy.eGov.sk
Obec Svätý Peter, Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter
kód obce 501115, IČO 00306436

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 20171002
Zmluva bola zverejnená: 03.10.2017 / 15:03:25,
nadobudla účinnosť: 04.10.2017
Predmet Kúpna zmluva
Partner Viliam Vida, Pionierska 11, Svätý Peter, 946 57
Cena 716.50 EUR (DPH sa neuplatňuje)
Dátum podpisu 03.10.2017
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Viaže sa k nehnuteľnosti / nehnuteľnostiam vedenej na LV 4956 v k.ú. Svätý Peter, parc. reg. "C" č. 6880 vo výmere 1433 m2, druh pozemku vinice
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 4cbd1864900
Ing. Jozef Jobbágy
starosta obce