zmluvy.eGov.sk
Obec Horné Hámre, Horné Hámre 45, 96671 Horné Hámre
kód obce 516805, IČO 00320641

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. Kúpna zmluva č. 1/2017
Zmluva bola zverejnená: 11.10.2017 / 08:08:21,
nadobudla účinnosť: 12.10.2017
Predmet Kúpna zmluva - predaj pozemku E-KN 2152/9 v k.ú. Horné Hámre
Partner Ing. Rastislav Hodža, Mgr. Eliška Hodžová
Cena 1551.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 26.04.2017
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva má tieto dodatky:
Dodatok č. dodatok č. 1 ku KZ č. 1
Dodatok bol zverejnený: 27.11.2017 / 11:11:51,
nadobudol účinnosť: 28.11.2017
Predmet zmena podielového vlastníctva na bezpodielové
Partner Ing. Rastislav Hodža, Mgr. Eliška Hodžová
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum zverejnenia 27.11.2017
Dátum účinnosti 28.11.2017
Dátum podpisu 09.11.2017
Platnosť od 09.11.2017
Platnosť do neuvedená
Periodicita jednorázovo
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 4ce4bd2baf0
Ing. Milan Mokrý
starosta obce