zmluvy.eGov.sk
Obec Svätý Peter, Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter
kód obce 501115, IČO 00306436

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 20171023
Zmluva bola zverejnená: 23.10.2017 / 13:01:37,
nadobudla účinnosť: 24.10.2017
Predmet Kúpna zmluva
Partner Agroekospol spol. s r.o., IČO: 36 519 243, Hlavná 2, Svätý Peter, 946 57
Cena 118845.00 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 23.10.2017
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Viaže sa k nehnuteľnosti / nehnuteľnostiam vedeným na LV 1582 v k.ú. Svätý Peter, parcely registra „C“, parcelné čísla : 1/12 druh pozemku: zast. plochy a nádvoria výmera: 1 546 m2 1/14 druh pozemku: zast. plochy a nádvoria výmera: 21 m2 1/26 druh pozemku: zast. plochy a nádvoria výmera: 616 m2 1/27 druh pozemku: zast. plochy a nádvoria výmera: 813 m2 1/28 druh pozemku: zast. plochy a nádvoria výmera: 620 m2 1/41 druh pozemku: zast. plochy a nádvoria výmera: 5 938 m2 Parcela č. 1/41 vznikla odčlenením z pôvodnej parcely č. 1/24 na základe Geometrického plánu číslo 13/2017 na oddelenie pozemkov parcelné čísla 1/24 a 1/41, vyhotoveným spoločnosťou TRIGONS s. r . o. zo dňa 10.4.2017 overeného dňa 10.4.2017 autorizovaným geodetom a kartografom - Ing. Czíria Attilom. - vedených na LV 4956 v k.ú. Svätý Peter, parcely registra „C“, parcelné čísla : 6723/4 druh pozemku: zast. plochy a nádvoria výmera: 2 755 m2 6723/5 druh pozemku: zast. plochy a nádvoria výmera: 126 m2 6723/6 druh pozemku: zast. plochy a nádvoria výmera: 121 m2 Parcely č. 6723/4, 6723/5, 6723/6 vznikli z pôvodnej parcely 6723/1 na základe Geometrického plánu číslo 12/2017 na oddelenie pozemkov parcelné čísla 6723/1, 6723/4, 6723/5, 6723/6, vyhotoveným spoločnosťou TRIGONS s. r . o. zo dňa 05.04.2017 overeného dňa 05.04.2017 autorizovaným geodetom a kartografom - Ing. Czíria Attilom. 6774/1 druh pozemku: ostatné plochy výmera: 1 559 m2 Parcela č. 6774/1 vznikla z pôvodnej parcely č. 6774, na základe Geometrického plánu číslo 12/2017 na oddelenie pozemkov parcelné číslo 6774/1, 6774/2 vyhotoveným spoločnosťou TRIGONS s. r. o. zo dňa 5.4.2017 overeného dňa 5.4.2017 autorizovaným geodetom a kartografom - Ing. Czíria Attilom. 6778 druh pozemku: ostatné plochy výmera: 184 m2 6779 druh pozemku: ostatné plochy výmera: 554 m2 6780 druh pozemku: ostatné plochy výmera: 610 m2 6782 druh pozemku: zast. plochy a nádvoria výmera: 210 m2 6783 druh pozemku: ostatné plochy výmera: 388 m2 6784 druh pozemku: ostatné plochy výmera: 31 m2 6786 druh pozemku: ostatné plochy výmera: 114 m2 6793 druh pozemku: ostatné plochy výmera: 6 m2 6789 druh pozemku: ostatné plochy výmera: 442 m2 6790 druh pozemku: ostatné plochy výmera: 4 847 m2 7610 druh pozemku: ostatné plochy výmera: 2 268 m2
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 4d3839e6a90
Ing. Jozef Jobbágy
starosta obce