zmluvy.eGov.sk
Obec Svätý Peter, Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter
kód obce 501115, IČO 00306436

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 20171023
Zmluva bola zverejnená: 23.10.2017 / 13:01:37,
nadobudla účinnosť: 24.10.2017
Predmet Kúpna zmluva
Partner AGROEKOSPOL spol. s r.o., IČO: 36 519 243, Hlavná 2, Svätý Peter, 946 57
Cena 118845.00 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 23.10.2017
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Viaže sa k nehnuteľnosti / nehnuteľnostiam vedeným na LV 1582 v k.ú. Svätý Peter, parcely registra „C“, parcelné čísla : 1/12 druh pozemku: zast. plochy a nádvoria výmera: 1 546 m2 1/14 druh pozemku: zast. plochy a nádvoria výmera: 21 m2 1/26 druh pozemku: zast. plochy a nádvoria výmera: 616 m2 1/27 druh pozemku: zast. plochy a nádvoria výmera: 813 m2 1/28 druh pozemku: zast. plochy a nádvoria výmera: 620 m2 1/41 druh pozemku: zast. plochy a nádvoria výmera: 5 938 m2 Parcela reg. „C“ č. 1/41 vznikla odčlenením z pôvodnej parcely reg. „C“ č. 1/24 na základe Geometrického plánu číslo 13/2017 na oddelenie pozemkov parcelné čísla 1/24 a 1/41, vyhotoveným spoločnosťou TRIGONS s. r . o. zo dňa 10.4.2017 overeného dňa 10.4.2017 autorizovaným geodetom a kartografom - Ing. Czíria Attilom. - vedeného na LV 4956 v k.ú. Svätý Peter, parcely registra „C“, parcelné čísla : 6723/4 druh pozemku: zast. plochy a nádvoria výmera: 2 755 m2 6723/5 druh pozemku: zast. plochy a nádvoria výmera: 126 m2 6723/6 druh pozemku: zast. plochy a nádvoria výmera: 121 m2 Parcely reg. „C“ č. 6723/4, 6723/5, 6723/6 vznikli z pôvodnej parcely reg. „C“ č 6723/1 na základe Geometrického plánu číslo 12/2017 na oddelenie pozemkov parcelné čísla 6723/1, 6723/4, 6723/5, 6723/6, vyhotoveným spoločnosťou TRIGONS s. r . o. zo dňa 05.04.2017 overeného dňa 05.04.2017 autorizovaným geodetom a kartografom - Ing. Czíria Attilom. 6774/1 druh pozemku: ostatné plochy výmera: 1 559 m2 Parcela reg. „C“ č. 6774/1 vznikla z pôvodnej parcely reg. „C“ č. 6774, na základe Geometrického plánu číslo 12/2017 na oddelenie pozemkov parcelné číslo 6774/1, 6774/2 vyhotoveným spoločnosťou TRIGONS s. r. o. zo dňa 5.4.2017 overeného dňa 5.4.2017 autorizovaným geodetom a kartografom - Ing. Czíria Attilom. 6778 druh pozemku: ostatné plochy výmera: 184 m2 6779 druh pozemku: ostatné plochy výmera: 554 m2 6780 druh pozemku: ostatné plochy výmera: 610 m2 6782 druh pozemku: zast. plochy a nádvoria výmera: 210 m2 6783 druh pozemku: ostatné plochy výmera: 388 m2 6784 druh pozemku: ostatné plochy výmera: 31 m2 6786 druh pozemku: ostatné plochy výmera: 114 m2 6793 druh pozemku: ostatné plochy výmera: 6 m2 6789 druh pozemku: ostatné plochy výmera: 442 m2 6790 druh pozemku: ostatné plochy výmera: 4 847 m2
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva má tieto dodatky:
Dodatok č. 1.
Dodatok bol zverejnený: 28.12.2017 / 11:11:08,
nadobudol účinnosť: 29.12.2017
Predmet Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 23.10.2017, ku vkladovému konaniu č. V - 4780/17
Partner AGROEKOSPOL spol. s r.o., IČO: 36 519 243, Hlavná 2, Svätý Peter, 946 57
Cena 107505.00 EUR (DPH sa neuplatňuje)
Dátum zverejnenia 28.12.2017
Dátum účinnosti 29.12.2017
Dátum podpisu 28.12.2017
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Periodicita jednorázovo
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 4d3839e6a90
Ing. Jozef Jobbágy
starosta obce