zmluvy.eGov.sk
Obec Svätý Peter, Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter
kód obce 501115, IČO 00306436

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 20171025
Zmluva bola zverejnená: 03.11.2017 / 08:08:45,
nadobudla účinnosť: 04.11.2017
Predmet Kúpna zmluva
Partner Ing. Karin Kamočaiová, Víťazstva 18, Komárno, 945 01
Cena 723.50 EUR (DPH sa neuplatňuje)
Dátum podpisu 26.10.2017
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Viaže sa k nehnuteľnosti / nehnuteľnostiam vedenej na LV 4956 v k.ú. Svätý Peter, parcela reg. "C" č. 6556 vo výmere 1447 m2 druh pozemku vinica
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 4d7c9dd0670
Ing. Jozef Jobbágy
starosta obce