zmluvy.eGov.sk
Obec Svätý Peter, Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter
kód obce 501115, IČO 00306436

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 20171025
Zmluva bola zverejnená: 03.11.2017 / 08:08:02,
nadobudla účinnosť: 04.11.2017
Predmet Zmluva o zrušení predkupného práva
Partner Ing. Imrich Horváth, Dulovská cesta 164/12, Svätý Peter, 946 57
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 27.10.2017
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Viaže sa k nehnuteľnosti / nehnuteľnostiam vedenej na LV č. 4224 v k.ú. Svätý Peter, parcela reg. "C" č. 2071/88, druh pozemku orná pôda vo výmere 885 m2 a parcela reg. "C" č. 2071/283 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 115 m2.
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 4d7cbadf730
Ing. Jozef Jobbágy
starosta obce