zmluvy.eGov.sk
Obec Svätý Peter, Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter
kód obce 501115, IČO 00306436

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 20171025
Zmluva bola zverejnená: 10.11.2017 / 14:02:14,
nadobudla účinnosť: 11.11.2017
Predmet Kúpna zmluva
Partner Ing. Dušan Badala, Malá 45, Svätý Peter, 946 57
Cena 1314.50 EUR (DPH sa neuplatňuje)
Dátum podpisu 26.10.2017
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Viaže sa k nehnuteľnosti / nehnuteľnostiam vedenej na LV č. 5427 v k.ú. Svätý Peter, parcela reg. "C" číslo 7334, druh pozemku vinica vo výmere 2756 m2, predávajúci je podielovým spoluvlastníkom hore menovanej nehnuteľnosti v pomere: 1256/2756 a vedenej na LV č. 4956 v k.ú. Svätý Peter, parcela reg. "C" číslo 7335, druh pozemku vinica vo výmere 1373 m2
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 4daf0b2cfa0
Ing. Jozef Jobbágy
starosta obce