zmluvy.eGov.sk
Obec Svätý Peter, Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter
kód obce 501115, IČO 00306436

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 20171025
Zmluva bola zverejnená: 10.11.2017 / 14:02:16,
nadobudla účinnosť: 11.11.2017
Predmet Kúpna zmluva
Partner Ing. Nataša Hermanová, Ing. Pavol Žilák, kpt. Jaroša 12, Hlavná 5, Trenčín, Svätý Peter, 911 01, 946 57
Cena 1880.00 EUR (DPH sa neuplatňuje)
Dátum podpisu 26.10.2017
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Viaže sa k nehnuteľnosti / nehnuteľnostiam vedeným na LV č. 4956 v k.ú. Svätý Peter, parcela reg. "C" č. 6236, druh pozemku záhrady vo výmere 341 m2 a parcela reg. "C" č. 6237, druh pozemku ostatné plochy vo výmere 35 m2
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 4daf1270bd0
Ing. Jozef Jobbágy
starosta obce