zmluvy.eGov.sk
Obec Svätý Peter, Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter
kód obce 501115, IČO 00306436

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 20171018
Zmluva bola zverejnená: 10.11.2017 / 14:02:19,
nadobudla účinnosť: 11.11.2017
Predmet Kúpna zmluva
Partner Tibor Németh, Mierová 62, Svätý Peter, 946 57
Cena 487.00 EUR (DPH sa neuplatňuje)
Dátum podpisu 10.11.2017
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Viaže sa k nehnuteľnosti / nehnuteľnostiam vedenej na LV č. 4956 v k.ú. Svätý Peter, parcela reg. "C" č. 6608, druh pozemku vinica vo výmere 974 m2
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 4daf283c060
Ing. Jozef Jobbágy
starosta obce