zmluvy.eGov.sk
Obec Horné Hámre, Horné Hámre 45, 96671 Horné Hámre
kód obce 516805, IČO 00320641

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. Zmluva o poskytnutí FP na ZV
Zmluva bola zverejnená: 05.12.2017 / 11:11:41,
nadobudla účinnosť: 06.12.2017
Predmet Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na II. polrok 2017
Partner Mesto Žarnovica, IČO: 00321117
Cena 91.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 21.11.2017
Platnosť od neuvedená
Platnosť do 31.12.2017
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 4e4a12333f0
Ing. Milan Mokrý
starosta obce