zmluvy.eGov.sk
Obec Horné Hámre, Horné Hámre 45, 96671 Horné Hámre
kód obce 516805, IČO 00320641

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. Zmluva
Zmluva bola zverejnená: 06.12.2017 / 11:11:55,
nadobudla účinnosť: 07.12.2017
Predmet Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na rok 2018
Partner Rímskokatolícka cirkev, IČO: 00179086
Cena 66.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 22.11.2017
Platnosť od 22.11.2017
Platnosť do 31.12.2018
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 4e5007c9350
Ing. Milan Mokrý
starosta obce