zmluvy.eGov.sk
Obec Svätý Peter, Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter
kód obce 501115, IČO 00306436

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 20171219
Zmluva bola zverejnená: 20.12.2017 / 14:02:21,
nadobudla účinnosť: 21.12.2017
Predmet Zmluva o zriadení vecného bremena
Partner KORATA s.r.o., IČO: 43 913 229, Divina 451, Divina, 013 31
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 19.12.2017
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Viaže sa k nehnuteľnosti / nehnuteľnostiam vedenej na LV č. 606 ako pozemok parcela reg. "C" č. 470, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 826 m2.
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 4ec1e900fc0
Ing. Jozef Jobbágy
starosta obce