zmluvy.eGov.sk
Obec Svätý Peter, Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter
kód obce 501115, IČO 00306436

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 20171219
Zmluva bola zverejnená: 20.12.2017 / 14:02:23,
nadobudla účinnosť: 21.12.2017
Predmet Zmluva o zriadení vecného bremena
Partner Varga Kinga, Verseny utca 4 fsy. 5, Budapest, Maďarsko,
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 19.12.2017
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Viaže sa k nehnuteľnosti / nehnuteľnostiam vedenej na LV č. 1495 ako pozemok parcela reg. "C" č. 464/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 313 m2.
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 4ec1f788820
Ing. Jozef Jobbágy
starosta obce