zmluvy.eGov.sk
Obec Svätý Peter, Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter
kód obce 501115, IČO 00306436

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 20171219
Zmluva bola zverejnená: 20.12.2017 / 16:04:34,
nadobudla účinnosť: 21.12.2017
Predmet Zmluva o zriadení vecného bremena
Partner č.1 Lesko Ján; Lesková Zuzana; č.2 Mičík Jozef; Mičíková Mária; č.3 Csanádi Gabriel; č.4 Szondra Pavol Ing.; Szondrová Zuzana; č.5 Szondra Pavol Ing.; č.6 Sándor Gabriel; Sándorová Beáta; č.7 Molnár Imrich; Molnárová Zuzana; č.8 Dóczé Tibor; č. 9 Csereová Júlia; č.10 Kovácsová Mária; č.11 Gerendás Pavol; Gerendásová Margita; č.12 Mészárosová Helena; č. 13 Kajan Koloman; Kajanová Alžbeta; č.14 Lengyel Ladislav; Lengyelová Erika; č.15 Bocska Zoltán; Bocsková Mária; č.16 Oláh Mikuláš; Oláh Éva; č.17 Németh Rudolf; Némethová Valéria; č.18 Németh Dezider; Némethová Alena; č.19 Mesterová Júlia; Mester Jozef; č.20 Hegedűsová Klaudia, č.1 Malá č. 537/51; Malá č. 537/51; č.2 Malá č. 548/94; Malá č. 548/94; č.3 Malá č.549/59; č.4 Malá č. 525/39; Malá č. 525/39; č.5 Malá 525/39; č.6 Cintorínska č. 578/35; Cintorínska č.578/35; č.7 Malá č. 540/82; Malá č. 540/82; č.8 Cintorínska 581/41; č.9 Robotnícka 778/7; č.10 Malá č.545/55; č.11 Kvetná č. 238/18; Kvetná č.2387/18; č.12 Malá č.551/61; č.13 Malá 555/65; Malá 555/65; č.14 Malá č.538/80; Malá č.538/80; č.15 Cintorínska č.611/1; Cintorínska č.611/1; č.16 Hlavná č. 289/25; Cintorínska č.608/7; č.17 Malá č. 547/57; Malá č.547/57; č.18 Malá č.557/67; Malá č.557/67; č.19 Pivničná 45; Perješ č. 260/31; č.20 Hurbanovská cesta 844/59, Svätý Peter; č. 11 Hurbanovo; č.19 Marcelová – Krátke Kesy, 946 57; 947 01; 946 32
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 19.12.2017
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Viaže sa k nehnuteľnosti / nehnuteľnostiam vedeným v k.ú. Svätý Peter: č.1 evidovanej na LV č. 1130 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 580, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 655 m2 . č.2 sú evidovanej na LV č. 4058 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 732/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 877 m2 . č. 3 evidovanej na LV č. 1118 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 588/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 327 m2 . č.4 evidovanej na LV č. 202 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 560/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 375 m2. č.5 evidovanej na LV č. 1131 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 565/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 311 m2 . č.6 evidovanej na LV č. 256 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 656/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 309 m2. č.7 evidovanej na LV č. 493 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 741/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 630 m2. č.8 evidovanej na LV č. 1115 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 649, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 496 m2 . č. 9 evidovanej na LV č. 226 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 652/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 601 m2 . č.10 evidovanej na LV č. 1122 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 586/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 732 m2 . č.11 evidovanej na LV č. 1124 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 589/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 573 m2. č.12 evidovanej na LV č. 658 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 588/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 555 m2 . č.13 evidovanej na LV č. 1250 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 590/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 681 m2 č.14 evidovanej na LV č. 1823 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 742/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 592 m2. č.15 evidovanej na LV č. 762 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 737/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 758 m2. č.16 evidovanej na LV č. 699 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 485, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1208 m2 č.17 evidovanej na LV č. 774 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 587/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 677 m2. č.18 evidovanej na LV č. 578 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 591/6, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 229 m2. č.19 evidovanej na LV č. 431 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 653/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 356 m2 č.20 evidovanej na LV č. 442 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 477, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 663 m2 .
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 4ec38717670
Ing. Jozef Jobbágy
starosta obce