zmluvy.eGov.sk
Obec Svätý Peter, Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter
kód obce 501115, IČO 00306436

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 20171221
Zmluva bola zverejnená: 21.12.2017 / 15:03:33,
nadobudla účinnosť: 22.12.2017
Predmet Zmluva o zriadení vecného bremena
Partner Reality - IPV, s.r.o., IČO: 45 689 032, Dukelských hrdinov 2998, Malacky, 901 01
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 21.12.2017
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Viaže sa k nehnuteľnosti / nehnuteľnostiam vedenej v k.ú. Svätý Peter, evidovanej na LV č. 1001 ako pozemok parcela reg. "C" č. 521/5, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 405 m2
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 4ed1b02c800
Ing. Jozef Jobbágy
starosta obce