zmluvy.eGov.sk
Obec Svätý Peter, Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter
kód obce 501115, IČO 00306436

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 20171221
Zmluva bola zverejnená: 21.12.2017 / 15:03:21,
nadobudla účinnosť: 22.12.2017
Predmet Zmluva o zriadení vecného bremena
Partner č.1 Lászlóová Eva; č.2 Fabulová Katarína; Hústyová Katarína; FabuľováDžamila; č.3 Sárköziová Valéria; č.4 Hók Štefan; Hóková Zuzana; č.5 Szabó Norbert; Szabóová Gabriela; Pecena Attila MUDr; č.6 Mészárosová Zlatica; Mészárosová Alžbeta; Mészáros Ján; Mészárosová Zlatica; č.7 Csere Kristián; č.8 SárköziBarnabáš; Sárközi Július; Sárközi Zoltán; Sárközi Ján; Sárközi Róbert; Sárközi Vendelín; Sárközi Marián; Sárközi Dominik; Sárköziová Denisa; Farkasová Katarína; č.9 Fábián Ondrej; Fábián Ondrej, č.1 Malá č. 550/96; č.2 Hlavná č. 295/31; Lécka č. 1055/14; Budovateľská č. 915/2; č.3 Svätý Peter ; č.4 Mierová č. 143/44; Mierová č. 143/44; č.5 Severná č. 188/8; Severná č. 188/8; Mudroňovská č. 87/13; č.6 Mierová č. 128/18; Mierová č. 128/18; Mierová č. 128/18; Mierová č. 128/18; č.7 Cintorínska č. 588/21; č.8 Severná 212/40C; Pionierska 888/18; č. 157; Pionierska 888/18; Svätý Peter; Široká 444/8; Severná 212/40C; Mierová 115/3A; Kolárovo; Komárno; č.9 Fedinova 1083/16; Mierová č. 130/20, Svätý Peter; č.2 Nové Zámky; č.8 Malé Kosihy; Kolárovo; Komárno; Bratislava, 946 57; č.2 940 01; č. 8 943 61; 946 03; 945 01;851 01
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 21.12.2017
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Viaže sa k nehnuteľnosti / nehnuteľnostiam vedeným v k.ú. Svätý Peter: č. 1 evidovanej na LV č. 1971 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 731/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 991 m2. č. 2 evidovanej na LV č. 71 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 493, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 645 m2 č. 3 evidovanej na LV č. 628 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 738/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 47 m2. č. 4 evidovanej na LV č. 1439 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 221/1, druh pozemku záhrada o celkovej výmere 173 m2 č. 5: evidovanej na LV č. 1483 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 153/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 408 m2. č. 6 evidovanej na LV č. 2475 ako pozemok parcela reg. „E“ č. 286, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 2212 m2 č. 7 evidovanej na LV č. 99 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 701, druh pozemku záhrada o celkovej výmere 522 m2. č. 8 evidovanej na LV č. 670 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 2150/55, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 493 m2 č. 9: evidovanej na LV č. 929 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 283/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 692 m2
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva má tieto dodatky:
Dodatok č. 1
Dodatok bol zverejnený: 02.02.2018 / 11:11:09,
nadobudol účinnosť: 03.02.2018
Predmet Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorenej dňa 21.12.2017
Partner č.1 Lászlóová Eva; č.2 Fabulová Katarína; Hústyová Katarína; FabuľováDžamila; č.3 Sárköziová Valéria; č.4 Hók Štefan; Hóková Zuzana; č.5 Szabó Norbert; Szabóová Gabriela; Pecena Attila MUDr; č.6 Mészárosová Zlatica; Mészárosová Alžbeta; Mészáros Ján; Mészárosová Zlatica; č.7 Csere Kristián; č.8 SárköziBarnabáš; Sárközi Július; Sárközi Zoltán; Sárközi Ján; Sárközi Róbert; Sárközi Vendelín; Sárközi Marián; Sárközi Dominik; Sárköziová Denisa; Farkasová Katarína; č.9 Fábián Ondrej; Fábián Ondrej, č.1 Malá č. 550/96; č.2 Hlavná č. 295/31; Lécka č. 1055/14; Budovateľská č. 915/2; č.3 Svätý Peter ; č.4 Mierová č. 143/44; Mierová č. 143/44; č.5 Severná č. 188/8; Severná č. 188/8; Mudroňovská č. 87/13; č.6 Mierová č. 128/18; Mierová č. 128/18; Mierová č. 128/18; Mierová č. 128/18; č.7 Cintorínska č. 588/21; č.8 Severná 212/40C; Pionierska 888/18; č. 157; Pionierska 888/18; Svätý Peter; Široká 444/8; Severná 212/40C; Mierová 115/3A; Kolárovo; Komárno; č.9 Fedinova 1083/16; Mierová č. 130/20, Svätý Peter; č.2 Nové Zámky; č.8 Malé Kosihy; Kolárovo; Komárno; Bratislava, 946 57; č.2 940 01; č. 8 943 61; 946 03; 945 01;851 01
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum zverejnenia 02.02.2018
Dátum účinnosti 03.02.2018
Dátum podpisu 01.02.2018
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Periodicita jednorázovo
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 4ed22468b00
Ing. Jozef Jobbágy
starosta obce