zmluvy.eGov.sk
Obec Svätý Peter, Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter
kód obce 501115, IČO 00306436

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 20171221
Zmluva bola zverejnená: 21.12.2017 / 16:04:34,
nadobudla účinnosť: 22.12.2017
Predmet Zmluva o zriadení vecného bremena
Partner č.1 Bugáň Alexander; č.2 Mitašová Tamara; č.3 Fábianová Irena; Fábián Ondrej; Bednárová Dorota; Hajabácsová Mária; Fábianová Angelika; Bilková Markéta; č.4 Szeverényi Ondrej; č.5 Lintnerová Alžbeta; č.6 LintnerSzilárd; č.7 Feketeová Mária; Fekete Ľudovít; Fekete Miroslav; Rusnáková Jana; č.8 Vargová Zuzana; č.9 Vargová Zuzana; č.10 Várszegi Dávid, č.1 ul. Výskumnícka č. 2719/60; č.2 č. 1573; č.3 Okružná cesta č. 2322/4; Hlavná č. 268/6; Severná č. 198/24; č. 2378/21; Krátka č. 97/8; Nezábudkova ul. č. 1450/7; č.4 Lúčová č. 608/28; č.5 K. Nagya č. 2730/22; č.6 K. Nagya č. 2730/22; č.7 Hlavná č. 270/8; Špitálska č. 2827/4; Sobotská č. 4/13; Sládkovičova č. 2586/20; č.8 Hlavná č. 265/1A; č.9 Hlavná č. 265/1A; č.10 Trig Ivo MuscatAzzopardiPenderGardens 1032, č.1 Hurbanovo ; č.2 Bátorove Kosihy ; č.3 Komárno ; č. 4 Komárno ; č.5 Komárno; č.6 Komárno; č.7 Komárno; Jesenské; Hurbanovo – Bohatá; č.10 St. Julians, 947 01;946 32;945 01;980 02;
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 21.12.2017
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Viaže sa k nehnuteľnosti / nehnuteľnostiam vedeným v k.ú. Svätý Peter: č. 1 evidovanej na LV č. 726 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 735/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 724 m2 . č. 2 evidovanej na LV č. 205 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 745, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 908 m2 č. 3 evidovanej na LV č. 1274 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 123/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1575 m2 č. 4 evidovanej na LV č. 1191 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 511/1, druh pozemku ostatné plochy o celkovej výmere 1368 m2 . č. 7 evidovanej na LV č. 338 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 110, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 909 m2 č. 8 evidovanej na LV č. 1637 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 462, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 612 m2 . č. 9 evidovanej na LV č. 1637 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 461/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 438 m2 . č. 10 evidovanej na LV č. 2282 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 592/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 834 vedeným v k.ú. Chotín č. 5 evidovanej na LV č. 40 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 2027/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1220 m2 . č. 6 evidovanej na LV č. 3085 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 2027/8, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 740 m2 .
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 4ed24fff420
Ing. Jozef Jobbágy
starosta obce