zmluvy.eGov.sk
Obec Svätý Peter, Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter
kód obce 501115, IČO 00306436

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 20171221
Zmluva bola zverejnená: 22.12.2017 / 13:01:06,
nadobudla účinnosť: 23.12.2017
Predmet Zmluva o zriadení vecného bremena
Partner č.1 Dóczé Bálint; č.2 Bencsík Igor; č.3 Sedlák Richard, Bakulárová Barbara; č.4 Ďurčovič Ladislav, Ďurčovičová Priska; č.5 Turányi Marián; č.6 Vörös Benjamín, Vörös Jozef; č.7 Bálint Tomáš; č.8 Zsoldos Igor, Zsoldosová Mária; č.9 Kajanová Katarína; č.10 Pappová Henrieta; č.11 Laktisová Irena; č.12 Szabóová Anikó; č.13 Sedlák Robert; č.14 Fabula Ondrej; č.15 Kocsisová Helena; č.16 Erdélyi Peter; č.17 Badala Jozef, Badalová Judita; č.18. Jobbágy Jozef Ing.; č.19 Jobbágy Jozef Ing., Jobbágyová Jolana Ing.; č.20 Szabolcs László, Szabolcs Julianna, č.1 Malá č. 475/3; č.2 Malá 483/11; č.3 Malá 519/33, Perješ 236/7; č.4 Malá č. 488/18, Malá č.488/18; č.5 Horná 62/23; č.6 Malá 489/20, ul. Zichyho 1246/4; č. 7 Rákócziho 228/7; č. 8 Malá č.503/17, Malá č. 503/17; č.9 Malá 505/19; č.10 Malá č. 511/25; č.11 Malá 513/27; č.12 Malá č. 517/31; č.13 Malá č.519/33; č.14 P. Blahu 5188/11; č.15 Malá č. 527/41; č.16 Malá č. 529/43; č.17 Malá č. 531/45, Malá č. 531/45; č.18 Hlavná č.279/15; č.19 Hlavná č.279/15, Hlavná č.279/15; č.20 Poľná č. 605/10, Poľná č. 605/10;, Svätý Peter; č.3 Marcelová – Krátke Kesy; č.7 Komárno; č. 14 Nové Zámky, 946 57; 946 32; 945 01; 940 01;
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 21.12.2017
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Viaže sa k nehnuteľnosti / nehnuteľnostiam vedeným v k. ú. Svätý Peter: č.1 evidovanej na LV č. 999 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 522/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 866 m2. č.2 evidovanej na LV č. 527 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 527/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 237 m2. č. 3 evidovanej na LV č. 675 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 531/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 552 m2 č.4 evidovanej na LV č. 511 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 842, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 496 m2. č.5 evidovanej na LV č. 1079 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 836, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 260 m2 . č.6 evidovanej na LV č. 569 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 841/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 395 m2 č.7 evidovanej na LV č. 1091 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 840/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 393 m2 . č.8 evidovanej na LV č. 1000 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 532/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 664 m2. č.9 evidovanej na LV č. 460 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 534, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 496 m2 . č.10 evidovanej na LV č. 719 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 545, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 658 m2 . č.11 evidovanej na LV č. 280 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 548, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 509 m2 . č.12 evidovanej na LV č. 3873 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 552/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 922 m2 . č.13 evidovanej na LV č. 1121 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 556, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 586 m2 . č.14 evidovanej na LV č. 1120 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 557, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 698 m2 . č.15 evidovanej na LV č. 77 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 569, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1050 m2 . č.16 evidovanej na LV č. 199 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 571/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 975 m2 . č.17 evidovanej na LV č. 89 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 572/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 747 m2 . č.18 evidovanej na LV č. 3939 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 113/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 354 m2 . č.19 evidovanej na LV č. 847 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 476/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 886 m2 . č.20 evidovanej na LV č. 231 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 710/6, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 583 m2 .
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 4ed8712bca0
Ing. Jozef Jobbágy
starosta obce