zmluvy.eGov.sk
Obec Slovany, Slovany 102, 03843 Slovany
kód obce 512613, IČO 00316903

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 123628 08U03
Zmluva bola zverejnená: 23.12.2017 / 15:03:06,
nadobudla účinnosť: 24.12.2017
Predmet Z M L U V A č. 123628 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
Partner Environmentálny fond, IČO: 30796491
Cena 45940.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 22.11.2017
Platnosť od 22.11.2017
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 4edacc24030
Ing. Marek Straka
starosta obce