zmluvy.eGov.sk
Obec Svätý Peter, Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter
kód obce 501115, IČO 00306436

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 20171219
Zmluva bola zverejnená: 27.12.2017 / 09:09:48,
nadobudla účinnosť: 28.12.2017
Predmet Zmluva o zriadení vecného bremena
Partner Reformovaná kresťanská cirkev na Slovenksu, Cirkevný zbor - Svätý Peter; Rímskokatolická cirkev, farnosť Svätý Peter; Bratská jednota baptistov, cirkevný zbor Svätý Peter, IČO: 42051207; 34014675; 36113786, Malá 29; Mierová 42; Široká 6, Svätý Peter, 946 57
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 19.12.2017
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Viaže sa k nehnuteľnosti / nehnuteľnostiam vedeným v k.ú. Svätý Peter: č.1 evidovanej na LV č. 1246 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 549/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 852 m2 . č.2 evidovanej na LV č. 1245 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 223/5, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1269 m2 . č.3 evidovanej na LV č. 1159 ako pozemok parcela reg. „C“ č. 902/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 580 m2 .
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 4ede0850d90
Ing. Jozef Jobbágy
starosta obce