zmluvy.eGov.sk
Obec Štiavnička, obecný úrad Štiavnička, 034 01 Štiavnička
kód obce 511056, IČO 00315770

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 5/2018
Zmluva bola zverejnená: 16.01.2018 / 08:08:22,
nadobudla účinnosť: 17.01.2018
Predmet Dohoda a platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - faktúra Kultúrny dom
Partner SSE Stredoslovenská energetika, Pri Rajčianke 8591/4B, , 01047
Cena 250.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 17.03.1991
Platnosť od 01.01.2018
Platnosť do 31.12.2018
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita polročne
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 4f4a1101b60
Ladislav Zvara
starosta obce