zmluvy.eGov.sk
Obec Dvory nad Žitavou, Hlavné námestie 6. Dvory nad žitavou, 94131 Dvory nad Žitavou
kód obce 503177, IČO 00308897

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 22/2018
Zmluva bola zverejnená: 14.03.2018 / 16:04:53,
nadobudla účinnosť: 15.03.2018
Predmet Zmluvy o nájme hrobového miesta
Partner Viliam Jenei, Dvory nad Žitavou, Eva Rancsóová, Pribeta
Cena 0.00 EUR (DPH sa neuplatňuje)
Dátum podpisu 14.03.2018
Platnosť od 01.01.2018
Platnosť do 31.12.2027
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 50c67f7f500
Ing Branislav Becík, PhD.
starosta obce