zmluvy.eGov.sk
Obec Dvory nad Žitavou, Hlavné námestie 6. Dvory nad žitavou, 94131 Dvory nad Žitavou
kód obce 503177, IČO 00308897

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 23/2018
Zmluva bola zverejnená: 20.03.2018 / 14:02:19,
nadobudla účinnosť: 21.03.2018
Predmet Zmluva o dodávke plynu
Partner Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Cena 0.00 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 19.03.2018
Platnosť od 19.03.2018
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita mesačne
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 50f03ddccd0
Ing Branislav Becík, PhD.
starosta obce