zmluvy.eGov.sk
Obec Svätý Peter, Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter
kód obce 501115, IČO 00306436

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 975/2018-M_ORF
Zmluva bola zverejnená: 26.03.2018 / 10:10:58,
nadobudla účinnosť: 27.03.2018
Predmet Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie, sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek
Partner Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, IČO: 00681156, Špitálska 4,6,8, Bratislava, 816 43
Cena 74124.00 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 09.02.2018
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 510a10bbf70
Ing. Jozef Jobbágy
starosta obce