zmluvy.eGov.sk
Obec Svätý Peter, Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter
kód obce 501115, IČO 00306436

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 20180521
Zmluva bola zverejnená: 12.06.2018 / 11:11:06,
nadobudla účinnosť: 13.06.2018
Predmet Kúpna zmluva
Partner Rudolf Hamran, Podzáhradná 3, Svätý Peter, 94657
Cena 288.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 31.05.2018
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Viaže sa k nehnuteľnosti / nehnuteľnostiam vedenej na LV 4956 v k.ú. Svätý Peter, parcela reg. "C" č. 6855, druh pozemku - vinica vo výmere 576 m2
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 52cb98c15a0
Ing. Jozef Jobbágy
starosta obce