zmluvy.eGov.sk
Obec Svätý Peter, Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter
kód obce 501115, IČO 00306436

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 20180523
Zmluva bola zverejnená: 13.06.2018 / 10:10:11,
nadobudla účinnosť: 14.06.2018
Predmet Kúpna zmluva
Partner Alena Némethová, Malá 67, Svätý Peter, 946 57
Cena 192.50 EUR (DPH sa neuplatňuje)
Dátum podpisu 13.06.2018
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Viaže sa k nehnuteľnosti / nehnuteľnostiam vedenej na LV 5405 v k.ú. Svätý Peter, parcela reg. "C" č. 6630, druh pozemku vinica vo výmere 585 m2
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 52d4065e950
Ing. Jozef Jobbágy
starosta obce