zmluvy.eGov.sk
Obec Horné Hámre, Horné Hámre 45, 96671 Horné Hámre
kód obce 516805, IČO 00320641

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. Kúpna zmluva č. 1/2018
Zmluva bola zverejnená: 14.06.2018 / 14:02:16,
nadobudla účinnosť: 15.06.2018
Predmet Kúpna zmluva predaja pozemku E-KN 2090/3
Partner Jozef Zimerman
Cena 138.60 EUR (DPH sa neuplatňuje)
Dátum podpisu 14.06.2018
Platnosť od 14.06.2018
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 52de5ab7d90
Ing. Milan Mokrý
starosta obce