zmluvy.eGov.sk
Obec Svätý Peter, Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter
kód obce 501115, IČO 00306436

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 20180613
Zmluva bola zverejnená: 20.06.2018 / 13:01:18,
nadobudla účinnosť: 21.06.2018
Predmet Zmluva o zrušení predkupného práva
Partner Erika Lengyelová, Anton György, Malá 538/80, Vodná 293/4, Svätý Peter, Komárno, 946 57, 945 01
Cena 0.00 EUR (DPH sa neuplatňuje)
Dátum podpisu 15.06.2018
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Viaže sa k nehnuteľnosti / nehnuteľnostiam vedenej na LV č. 4238, k.ú. Svätý Peter ako parcela reg. "C" č. 2071/91, druh pozemku orná pôda vo výmere 2000 m2
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 530183ac9e0
Ing. Jozef Jobbágy
starosta obce