zmluvy.eGov.sk
Obec Slovany, Slovany 102, 03843 Slovany
kód obce 512613, IČO 00316903

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 4/2018
Zmluva bola zverejnená: 22.06.2018 / 15:03:53,
nadobudla účinnosť: 23.06.2018
Predmet Zmluva o dielo na stavbu " Zníženie energetickej náročnosti budov v obci Slovany - MŠ
Partner Globbiz, s.r.o., IČO: 47538848
Cena 298847.96 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 22.06.2018
Platnosť od 22.06.2018
Platnosť do 22.06.2018
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 530caab2f90
Ing. Marek Straka
starosta obce