zmluvy.eGov.sk
Obec Svätý Peter, Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter
kód obce 501115, IČO 00306436

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 20180523
Zmluva bola zverejnená: 25.06.2018 / 14:02:02,
nadobudla účinnosť: 26.06.2018
Predmet Kúpna zmluva
Partner Ladislav Hegedüs, Dulovská cesta 165/14, Svätý Peter, 946 57
Cena 575.00 EUR (DPH sa neuplatňuje)
Dátum podpisu 01.06.2018
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Viaže sa k nehnuteľnosti / nehnuteľnostiam vedenej LV 4303 v k.ú. Svätý Peter, parc. reg. "C" č. 6200, druh pozemku vinica vo výmere 366 m2
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 53169957930
Ing. Jozef Jobbágy
starosta obce