zmluvy.eGov.sk
Obec Svätý Peter, Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter
kód obce 501115, IČO 00306436

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 20180523
Zmluva bola zverejnená: 25.06.2018 / 14:02:59,
nadobudla účinnosť: 26.06.2018
Predmet Kúpna zmluva
Partner Pavol Pivoda, Ildikó Pivoda, Malá 9, Svätý Peter, 946 57
Cena 380.00 EUR (DPH sa neuplatňuje)
Dátum podpisu 01.06.2018
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Viaže sa k nehnuteľnosti / nehnuteľnostiam vedenej LV 4299 v k.ú. Svätý Peter, parc. reg. "C" č. 6244, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 680 m2
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5316b6669f0
Ing. Jozef Jobbágy
starosta obce