zmluvy.eGov.sk
Obec Rovensko, Rovensko č. 146, 90501 Rovensko
kód obce 504777, IČO 00309931

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 44/029/18
Zmluva bola zverejnená: 18.09.2018 / 12:12:34,
nadobudla účinnosť: 19.09.2018
Predmet Zmluva o termínovanom úvere č. 44/029/18
Partner Prima banka Slovensko, a.s., IČO: 31575951, Hodžova 11, Žilina, 01011
Cena 18500.00 EUR (DPH sa neuplatňuje)
Dátum podpisu 18.09.2018
Platnosť od 18.09.2018
Platnosť do 14.09.2023
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 54da0818ff0
Ing. Marian Rehuš
starosta obce