zmluvy.eGov.sk
Obec Rovensko, Rovensko č. 146, 90501 Rovensko
kód obce 504777, IČO 00309931

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. Fresco PLus
Zmluva bola zverejnená: 21.09.2018 / 11:11:33,
nadobudla účinnosť: 22.09.2018
Predmet Zmluva o spolupráci uzatvorená v zmysle § 269 a nasl. Obchodného zákonníka KÚPNA ZMLUVA uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
Partner Fresco plus, s.r.o., IČO: 50012070, Škultétyho 3030/1, Bratislava, 83104
Cena 0.22 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 21.09.2018
Platnosť od 21.09.2018
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 54f88261150
Ing. Marian Rehuš
starosta obce